q Osobní údaje | Sunny Power s.r.o.
777 422 330; 778 001 113; info@sunnypower.cz

Informace o zpracování osobních údajů

Společnost Sunnypower s.r.o., IČO: 29194687, se sídlem Svatoborská 364/13, 697 01 Kyjov, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 64765 (dále jen “Sunnypower“), jakožto správce osobních údajů, tímto informuje o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů touto společností, včetně rozsahu práv subjektu údajů souvisejících se zpracováním jejich osobních údajů společnostní Sunnypower.

Sunnypower zpracovává osobní údaje v souladu s právem Evropské unie, zejména tedy v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně jednotlivců v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, dále též v souladu s mezinárodními smlouvami, kterými je Česká republika vázána, zejména tedy v souladu s Úmluvou o ochraně osob se zřetelem na automatizované zpracování osobních dat č. 108, vyhlášená pod č. 115/2001 Sb. m. s., a dále v souladu s relevantními vnitrostátními právními předpisy, kterým je zejména zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “ZOOU“).

 

Práva zákazníka 

 • Sunnypower zpracovává osobní údaje jen se souhlasem zákazníka, vyjma případů, kdy Zákon pro zpracování osobních údajů souhlas zákazníka nevyžaduje. Zákazník může svůj souhlas kdykoli odvolat nebo změnit jeho rozsah. O tom, je-li poskytnutí osobních údajů povinné či dobrovolné je v konkrétním případě zákazník informován před poskytování těchto údajů.
 • Zákazník má kromě práv, o nichž je informován v rámci jednání nebo plnění smlouvy, právo na informace o rozsahu zpracování osobních údajů a zdrojích osobních údajů, dále o povaze automatizovaného zpracování osobních údajů a o příjemci, případně kategoriích příjemců osobních údajů. Bližší informace o těchto skutečnostech lze nalézt v dalších částech tohoto dokumentu.
 • Pokud se zákazník domnívá, že Sunnypower provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s jeho právy nebo v rozporu se zákonem, je oprávněn požádat Společnost o vysvětlení, případně požadovat blokování, opravu, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Pokud se prokáže, že zákazníkova žádost je oprávněná, Společnost jí samozřejmě bezodkladně vyhoví.

 

Způsoby a účel zpracování osobních údajů

Sunnypower prohlašuje, že své zákazníky vždy kontaktuje v rozsahu, které mu zákazník a platné právní předpisy umožňují a nedopouští se žádných nekalých obchodních praktik.

Pokud se zákazník setká s tím, že se nějaká osoba neoprávněně představuje jako zástupce Sunnypower, nechť obratem kontaktuje Sunnypower prostřednictvím kontaktních údajů uvedených níže na této stránce.

Osobní údaje zákazníka mohou být společností Sunnypower, jejich zástupci nebo smluvními partnery, zpracovávány pro následující účely:

 • plnění smlouvy a poskytování služeb,
 • obchodní účely, zejména informování zákazníků o produktech a službách Sunnypower,
 • zajištění provozních činností,
 • účetní a daňové účely,
 • vymáhání pohledávek,
 • marketingové účely, zejména průzkumy trhu a marketingové soutěže,
 • zajištění bezpečnosti a kvality poskytovaných služeb, včetně bezpečnosti Sunnypower jako poskytovatele těchto služeb a osobních údajů zákazníka jako odběratele těchto služeb,
 • vedení zákaznické evidence,
 • výkon dalších práv a plnění ostatních povinností vyplývajících ze smluv se zákazníky.

Rozsah zpracování osobních údajů společností Sunnypower

Sunnypower zpracovává osobní údaje v následujícím rozsahu:

 • identifikační údaje: titul, jméno, příjmení, datum narození, číslo průkazu totožnosti, rodné číslo;
 • adresní údaje: adresa trvalého, příp. přechodného bydliště, doručovací nebo jiná kontaktní adresa, adresa odběrného místa, telefon, emailová adresa, údaje z katastru nemovitostí a další osobní údaje plynoucí z konkrétní smlouvy či ze zákona
 • další osobní údaje: číslo bankovního účtu,  provozní a lokalizační údaje, a další osobní údaje plynoucí z konkrétní smlouvy či ze zákona.

Sunnypower nezpracovává citlivé osobní údaje zákazníků.

Zdroje osobních údajů:

 • Sunnypower získává osobní údaje svých zákazníků zejména od nich samých v rámci jednání o uzavření smlouvy, příp. od třetích osob. Sunnypower vždy informuje zákazníky o tom, kdy je poskytnutí osobních údajů nezbytné pro poskytnutí konkrétní služby a kdy je naopak dobrovolné, avšak poskytnutí takových osobních údajů usnadní vzájemnou komunikaci mezi zákazníkem a Sunnypower a také významně zefektivní poskytování služeb.
 • Sunnypower dále získává osobní údaje z veřejně dostupných registrů a evidencí, od orgánů státní správy nebo na základě zvláštních právních předpisů.

Příjemci osobních údajů:

 • Sunnypower poskytuje osobní údaje o zákaznících státním orgánům a dalším subjektům v rámci uplatnění zákonem stanovených práv a plnění zákonem stanovených povinností, a to zejména soudům, orgánům činným v trestním řízení, správním orgánům.
 • Sunnypower v rámci zpracování osobních údajů za účelem nabízení obchodu a služeb, poskytuje osobní údaje zákazníků získané s jejich souhlasem jiným osobám, a to po dobu, kdy s tímto postupem zákazník písemně nevyjádřil nesouhlas. Sunnypower v těchto případech klade důraz na důvěrnost těchto údajů a takové osoby nejsou oprávněny osobní údaje zákazníků dále předávat.
 • Sunnypower zpracovává osobní údaje manuálně i automaticky. Ochrana osobních údajů je společností Sunnypower technicky a organizačně zabezpečena v souladu s ZOOÚ. Stejné zabezpečení vyžaduje Sunnypower i od Zpracovatelů osobních údajů.
 • Sunnypower informuje, že osobní údaje mohou být na základě zákonné žádosti předány třetím subjektům, které disponují zákonnou pravomocí vyžadovat předání předmětných osobních údajů.

Práva subjektů údajů:

Subjekt údajů je oprávněn požadovat informaci o zpracování svých osobních údajů o účelu zpracování osobních údajů, rozsahu, případně kategoriích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, o zdrojích osobních údajů, o povaze automatizovaného zpracování, o zpracovatelích, o příjemcích, případně kategoriích příjemců osobních údajů.

Sunnypower poskytne sdělení požadovaných informací bez zbytečného odkladu, za přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí takové informace.

V případě, že subjekt údajů zjistí nebo se domnívá, že Sunnypower nebo smluvní Zpracovatel společnosti Sunnypower provádí zpracování osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, je subjekt údajů oprávněn:

 • požádat Sunnypower nebo jejího smluvního Zpracovatele o vysvětlení;
 • požadovat, aby Sunnypower nebo jeho smluvní Zpracovatel odstranili takto vzniklý stav; zejména je subjekt údajů oprávněn požadovat blokaci, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

Sunnypower vždy bez zbytečného odkladu informuje subjekt údajů o vyřízení jeho žádosti. Subjekt údajů má právo kdykoliv se obrátit se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Vymezení užitých pojmů:

 • osobní údaj– osobním údajem je jakákoliv informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů; subjekt údajů se považuje za určený nebo určitelný, jestliže lze subjekt údajů přímo či nepřímo identifikovat;
 • subjekt údajů– subjektem údajů je fyzická osoba, k níž se osobní údaje vztahují;
 • správce– správcem je každý subjekt, který určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů, provádí zpracování a odpovídá za něj;
 • zpracovatel– zpracovatelem je každý subjekt, který na základě zvláštního zákona nebo pověření správcem zpracovává osobní údaje podle tohoto zákona;
 • příjemce– příjemcem je každý subjekt, kterému jsou osobní údaje zpřístupněny;
 • zákazník– zákazníkem je právnická nebo fyzická osoba, s níž má Sunnypower uzavřen smluvní vztah a/nebo je vůči společnosti Sunnypower v jiném právním vztahu a jejíž osobní údaje jsou zpracovávány; ve smyslu zákona na ochranu osobních údajů jde o subjekt údajů;
 • provozní údaje– provozními údaji se rozumí jakékoli údaje zpracovávané pro potřeby přenosu zprávy sítí elektronických komunikací. Zejména se pak jedná o: volající a volané číslo, časový údaj začátku a konce spojení, druh poskytnuté služby, cenu poskytnuté služby, typ přístupu k internetu, identifikaci koncového zařízení, konfigurační údaje, způsob a objem využívání služeb;
 • lokalizační údaje– lokalizačními údaji se rozumí jakékoli údaje zpracovávané v sítích nebo službou, které určují zeměpisnou polohu telekomunikačního koncového zařízení uživatele služby. Zejména se pak jedná o identifi­kaci koncového bodu sítě, ke kterému je zákazník připojen;
 • zpracování osobních údajů– zpracováním osobních údajů je jakákoliv operace nebo soustava operací, které správce nebo zpracovatel systematicky provádějí s osobními údaji, a to automatizovaně nebo jinými prostředky; zpracováním osobních údajů se rozumí zejména shromažďování, ukládání na nosiče informací, zpřístupňování, úprava nebo pozměňování, vyhledávání, používání, předávání, šíření, zveřejňování, uchovávání, výměna, třídění nebo kombinování, blokování a likvidace;
 • veřejná evidence– veřejnou evidencí je pro účely tohoto dokumentu (i) veřejný rejstřík dle zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, ve znění pozdějších předpisů, tzn. spolkový rejstřík, nadační rejstřík, rejstřík ústavů, rejstřík společenství vlastníků jednotek, obchodní rejstřík a rejstřík obecně prospěšných společností; (ii) a další registry ve smyslu č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů.