777 422 330; 778 001 113; info@sunnypower.cz
NZÚ logo

Nová zelená úsporám

V rámci dotačního titulu Nová zelená úsporám Vám nabízíme stavbu fotovoltaické elektrárny na klíč splňující podmínky NZÚ, přizpůsobenou pro Váš rodinný dům. Naše nabídka obsahuje kompletní technologii i administrativní kroky, vyřízení všech nezbytných žádostí a projektové dokumentace.

 

Podoblast C.3 – Výše podpory pro instalace fotovoltaických systémů

Podoblast podpory Typ systému Výše podpory (Kč)
C.3.3 Solární FV systém pro přípravu teplé vody s přímým ohřevem 35 000,-
C.3.4 Solární FV systém bez akumulace elektrické energie s tepelným využitím přebytků a celkovým využitelným ziskem ≥ 1 700 kWh.rok-1 55 000,-
C.3,5 Solární FV systém s akumulací elektrické energie a celkovým využitelným ziskem ≥ 1 700 kWh.rok-1 70 000,-
C.3.6 Solární FV systém s akumulací elektrické energie a celkovým využitelným ziskem ≥ 3 000 kWh.rok-1 100 000,-
C.3.7 Solární FV systém s akumulací elektrické energie a celkovým využitelným ziskem ≥ 4 000 kWh.rok-1 150 000,-
C.3.8 Solární FV systém efektivně spolupracující se systémem vytápění a přípravy teplé vody s tepelným čerpadlem 150 000,-
C.3.9 Solární FV systém bez akumulace elektrické energie s tepelným využitím přebytků a celkovým využitelným ziskem ≥ 3 000 kWh.rok-1 80 000,-

 

Podoblast C.3 – Instalace solárních termických a fotovoltaických systémů

  • podporována je instalace solárních termických a fotovoltaických systémů do dokončených rodinných domů a do novostaveb rodinných domů (včetně rozestavěných),
  • o dotaci na tato opatření může vlastník domu požádat na jeden rodinný dům pouze jednou za dobu trvání programu, a to i v případě rodinného domu s více bytovými jednotkami; výjimkou je kombinace solárního termického systému (podoblast podpory C.3.1/C.3.2) s fotovoltaickým systémem (podoblast podpory C.3.5/C.3.6) s akumulací elektřiny výhradně do akumulátorů,
  • při podání žádosti před dokončením rodinného domu, musí být nejpozději v okamžiku doložení dokumentů prokazujících řádné dokončení realizace podporovaných opatření (tj. dokumentů pro vydání Registrace a rozhodnutí) prokázáno řádné dokončení domu – doloží se výpis z katastru nemovitostí k novostavbě,
  • podporovány jsou fotovoltaické systémy na přípravu teplé vody s přímým ohřevem (podoblast C.3.3),
  • podpora na solární fotovoltaické systémy v podoblasti C.3.4, C.3.5, C.3.6, C.3.7, C.3.8 a C.3.9 se poskytuje pouze na systémy připojené k distribuční soustavě po 1. 1. 2016,
  • v podoblasti podpory C.3.4, C.3.5, C.3.6, C.3.7, C.3.8 a C.3.9 nesmí být maximální instalovaný výkon fotovoltaického systému vyšší než 10 kWp,
  • realizace vybraných opatření v rodinných domech nacházejících se v Moravskoslezském, Ústeckém a Karlovarském kraji je zvýhodněna zvýšením dotačních částek o 10 %.

 

Požadavky na solární fotovoltaické systémy v podoblasti podpory C.3.3

Sledovaný parametr

Označení (Jednotky)
C.3.3
Dosažení minimálního pokrytí potřeby teplé vody (%) ≥ 50
Instalace akumulačního zásobníku tepla o měrném objemu vztaženém k instalovanému výkonu solárního systému [l.kWp-1] ≥ 80

 

Požadavky na solární fotovoltaické systémy v podoblasti podpory C.3.4, C.3.5, C.3.6, C.3.7

Sledovaný parametr

Označení (Jednotky)
C.3.4 C.3.5 C.3.6 C.3.7 C.3.8 C.3.9
Celkový využitelný energetický zisk ze systému Qss.u
[kWh.rok-1]
≥ 1 700
≥ 1 700 ≥ 3 000 ≥ 4 000

≥ 3 000 (1f)

≥ 4 000 (3f)

≥ 3 000
Minimální míra využití vyrobené elektřiny pro krytí spotřeby v místě výroby [%] 70
70 70 70 70 70
Akumulace přebytků energie do teplé vody Povinná Možná Možná Možná Povinná Povinná
Akumulace přebytků energie do akumulátorů Možná Povinná Povinná Povinná Možná Možná
Minimální měrná kapacita akumulátorů [kWh.kWp-1] 1,25 1,25 1,25

 

Detailní informace o podpoře solárních elektráren z programu NZÚ naleznete na www.novazelenausporam.cz